Centrum

Vigilant

Vigilantie

is een maat voor de organisatiegraad van het aanpassingsvermogen en voor het efficiënt functioneren van het individu.

(Dr. Henry Head)

Wat doen we

Centrum Vigilant richt zich tot kinderen en volwassenen met een vermoeden van, of reeds vastgestelde diagnose, AD/HD, AutismeSpectrumStoornis (autisme) en leerstoornissen (lezen, schrijven en rekenen), en met emotionele of secundaire problemen.

Het centrum is gespecialiseerd in diagnosestelling, behandeling en begeleidng.


Diagnostiek  

Een vraag naar diagnosestelling kan reeds vrij concreet zijn (naar ADHD, ASS, dyslexie, ...), maar kan ook nog vaag zijn (aandachtsproblemen, woede-uitbarstingen, sociaal functioneren, welbevinden, ...).
De zorgvraag van de persoon zelf, de ouders, de school, het CLB of verwijzers wordt zoveel mogelijk multidisciplinair benaderd, vanuit neurologische, psychologische en logopedische invalshoek.

AD/HD (gecombineerd type, hoofdzakelijk inattentieve type of hoofdzakelijk hyperkinetische type)
De diagnose AD/HD wordt per definitie gesteld op basis van de geschiedenis en beschrijving van de moeilijkheden.   Vragenlijsten zijn hierbij een goed hulpmiddel.   Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek mogelijk gebleken om bij zowat 90% van de personen met AD/HD afwijkende elektrofysiologische hersenactiviteit aan te tonen in het EEG.   De toepassing van QEEG (quantitative elektro-encefalogram) als objectief hulpmiddel bij de diagnose van AD/HD is een belangrijke doorbraak, en behoort tot de expertise van Dr. Van den Bergh. Het bovenstaande artikel beschrijft de onderzoeksmethode wat uitgebreider (pdf document).

ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
Het onderzoek naar ASS bestaat uit een uitgebreid intakegesprek waarin getracht wordt een goed beeld van het kind, jongere of volwassene te krijgen.   De vroege ontwikkeling, schoolloopbaan en/of carrière worden in detail overlopen. Sterke en zwakke kanten van de persoon, interesses, sociaal-emotioneel functioneren enz. worden bevraagd. Bijkomend worden een aantal genormeerde vragenlijsten gebruikt. Dit eerste gesprek is, in het geval van een vraag over een kind of jongere, enkel voor de ouders bedoeld. Op basis hiervan worden gericht een aantal testen geselecteerd die peilen naar sociaal inzicht, inleving, aandacht en geheugen, planning, ruimtelijk inzicht, contextdenken, flexibiliteit enz.
Bij de interpretatie van het onderzoek wordt rekening gehouden met informatie vanuit de school (leerkrachten, CLB en zorgcoördinatoren) of vanuit voorgaande, externe, onderzoeken.   

IQ bepaling
Dit kan een op zichzelf staande vraag zijn (een vraag naar cognitieve mogelijkheden, of vraag naar verbaal-performaal kloof), maar kan ook onderdeel zijn van bovenstaande diagnosestellingen, of in het kader van onderzoek naar schoolrijpheid.
Bij het IQ-onderzoek willen we de sterke en zwakke kanten, de vaardigheden en beperkingen, van een persoon in kaart brengen. De interpretatie kan dienen ter ondersteuning van het ruimere diagnostisch profiel, maar kan ook waardevol zijn als op zichzelf staande informatie (vb. bij studiekeuze, carrière, studiemethode, ...).  

Begeleiding  

Het centrum biedt een geïndividualiseerde behandeling en/of begeleiding aan, die nauw aansluit bij de zorgvraag.   Het beoordelen en optimaliseren van de vigilantie maakt hier deel van uit.

Neuropsychiatrisch
Neurofeedbacktherapie is een methode waarbij directe feedback wordt gegeven op de gewenste hersenactiviteit, door de meting van de reële hersenactiviteit te gebruiken als indicator.   De hersenen wordt op die manier geleerd bepaalde hersengolven wel of niet te produceren.   Daarbij wordt een blijvend lange termijn effect bereikt, en dit biedt een alternatief voor medicatie.

Psychologisch
De manier van werken is afhankelijk van de vraagstelling en afhankelijk van de leeftijd. Uitgaande van de vraag van de persoon zelf, wordt er ofwel gedragsgericht gestuurd (met praktische tips in het dagelijkse leven) of psycho-educatie gegeven, of wordt gezocht naar onderliggende emoties of inzicht verschaft in verborgen kwaliteiten en blokkades, enz.. We gaan coachend aan de slag aan de hand van gesprekken, spel, tekeningen, werkbladen, schema's, opstellingstechnieken (‘popjes’ of ‘bodemankers’) e.d.

Vorming

Opleidingen en lezingen worden op regelmatige basis gegeven, o.a. over het gebruik van neurofeedback.